Podpora bydlení pro seniory

Zdroj: i60.cz, https://www.i60.cz/clanek/detail/28627/namestkyne-ministerstva-pro-mistni-rozvoj-jana-hanzlikova-starnuti-populace-s-sebou-prinasi-nutnost-vetsi-podpory-bydleni-pro-seniory

Bydlení je v České republice nedostupné pro stále více lidí.

Senioři a zvláště pak osamělí senioři, patří v tomto směru mezi ohrožené skupiny. O podpoře bydlení pro seniory jsme si povídali s náměstkyní Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Janou Hanzlíkovou.

S jakými problémy se v bydlení potýkají nejčastěji?

Jedním z největších problémů, s nimiž se senioři v oblasti bydlení potýkají, jsou rostoucí náklady na bydlení. Tyto náklady zatěžují seniory více než jiné skupiny obyvatel, a to i z důvodu jejich častějšího bydlení v jednočlenných domácnostech. Pro zhruba sedm procent českých domácností představují výdaje na bydlení včetně energií více než 40 % z jejich čistých peněžních příjmů. Jednoznačně nejvíce, rovná čtvrtina, je takových domácností mezi jednotlivci staršími 65 let.

Dalším problémem je, že senioři velmi často žijí v bariérových bytových domech, kde se jedná hlavně o chybějící výtahy u předválečné výstavby nebo bytová jádra v panelových technologiích. Velká část bytů, v nichž senioři žijí, tak neposkytuje dostatek bezpečí při zhoršení jejich zdravotního stavu. Proto velmi podporuji opatření a programy, které směřují k úpravám bytu a jeho vybavením moderními technologiemi, protože to může podpořit soběstačnost seniorů a prodloužit tak dobu, po kterou senior může setrvat ve své domácnosti.

Vláda v dubnu schválila Koncepci bydlení 2021+, která stanovuje směřování politiky bydlení v dalších letech. Co konkrétního tento plán zahrnuje? Myslí dokument na bydlení seniorů?

Koncepce bydlení je všeobecně pozitivně hodnocena a přijímána. Jejím cílem je v několika následujících letech vytvořit podmínky pro zvýšení obecné dostupnosti bydlení a respektování celoživotního cyklu bydlení. Mezi priority patří podpora nájemního a družstevního bydlení, zaměření na dostupné a sociální bydlení a zaměření na využívání moderních technologií s cílem zrychlit tímto způsobem výstavbu.

 
Důležité je pro nás využívání univerzálního designu, což má napomoci tomu, aby převážná většina bytového fondu umožňovala celoživotní bydlení. Prostředí, stavby i výrobky navržené podle principů univerzálního designu, který se postupně vyvinul z bezbariérového designu, jsou přístupné a použitelné všemi osobami v co největší možné míře bez ohledu na jejich fyzické či psychické schopnosti, bez ohledu na  věk, kulturní, náboženské či sociální zázemí. V současné době bytový fond mnohdy neodpovídá proměňujícím se potřebám lidí v různých životních etapách a víme, že stárnutí populace sebou ponese mimo jiné i potřebu vyššího počtu bytů, které budou vhodné k bydlení seniorů, budou v místě s dostupností potřebných terénních sociálních služeb. Takové bydlení umožní seniorům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Záměrem v Koncepci bydlení je zapojení univerzálního designu do vybraných programů a rozšíření dotačního programu na úpravy staršího bytového fondu s cílem navýšení počtu tzv. univerzálních bytů, kde se lze bez bariér volně pohybovat i na menším invalidním vozíku.

Bydlení obecně patří do gesce ministerstva pro místní rozvoj. Jaké formy bydlení MMR svými programy podporuje?


Ministerstvo pro místní rozvoj a také Státní fond podpory investic svými programy podporuje všechny formy bydlení, takže vlastnické, družstevní i nájemní. Ministerstvo realizuje důležitý dotační podprogram „Podporované byty“, jehož cílem je vznik nájemních bytů, které slouží k poskytování sociálního bydlení pro lidi v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro lidi, kteří mají ztížený přístup k bydlení kvůli zvláštním potřebám vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – což může být věk, zdravotní stav nebo další okolnosti jejich života. O tuto dotaci si může zažádat obec, nezisková organizace či podnikatelský subjekt.

Státní fond podpory investic pak mimo jiné realizuje úvěrový program „Nájemní byty“, který je určen na výstavbu nájemního bydlení pro skupiny věkově či zdravotně vymezených osob a o úvěr si mohou požádat obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, kde se bude stavět nebo dům, který se bude rekonstruovat. Zmínila jsem programy, které se týkají bydlení seniorů, ale musím říci, že to jen malý zlomek z výčtu všech programů.

Jsou některé programy vhodné speciálně pro seniory, kteří již potřebují nějakou míru pomoci?

Ano, jsou to ty programy, které mají ve svých podmínkách, že v místě musí být dostupná terénní služba sociální péče, což je především pečovatelská služba či osobní asistence. Jedná se o dotační titul „Pečovatelský byt“, který je zaměřen na zajištění sociálního bydlení pro seniory starší 65 let a který napomáhá k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti při možnosti využívat potřebné terénní služby. Výše dotace je v současné době 600 tis. na jeden byt. Všechny pečovatelské byty musejí být upravitelné, tj. musejí splňovat základní požadavky na bezbariérové užívání.

Druhým dotačním titulem je „Komunitní dům seniorů“, který je zaměřený na podporu výstavby domů pro bydlení seniorů nad 60 let na principu komunitního bydlení. Tento typ bydlení slouží jako alternativa k pobytovým sociálním službám, např. Domovům pro seniory. V Komunitních domech má každý senior svůj byt s vlastní kuchyní, sklep, někdy záhonek či balkón a především rozhoduje plně o sobě samém. Podmínkou je, že dům je postaven v obci, kde musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče. Toto bydlení je tedy kombinací samostatného bydlení a naplňování sociálních kontaktů, což se děje prostřednictvím sdílení a používání společných prostor. Komunitní domy vznikly např. v Ostravě, v Novém městě na Moravě, v Albrechticích, v Broumově, a v mnoha dalších městech. K bližšímu seznámení s tímto typem domů je k dispozici publikace na stránkách MMR. O obě zmíněné dotace na výstavbu či rekonstrukci si mohou požádat obce, neziskové nebo charitativní organizace nebo podnikatelské subjekty.

Ze všech výzkumů vyplývá, že většina seniorů chce zůstat ve stáří ve svém dosavadním prostředí. Žijí ale v bariérových domech, což bývá důvodem, proč odcházejí do zařízení s pobytovými službami. Věnuje stát pozornost i těmto otázkám? 

Jedním ze způsobů, jak podpořit seniory v setrvání v jejich přirozeném prostředí, je právě vhodná úprava bydlení. To řeší podprogram „Bytové domy bez bariér“, jenž umožňuje vlastníkům bytových domů získat dotaci na odstraňování bariér ve starší bytové zástavbě. Z dotace je možné odstraňovat bariéry při vstupu do domu a do výtahu nebo postavit nově osobní výtahy v domech, které je nemají, samozřejmě pouze tam, kde k tomu jsou stavebně technické předpoklady. Dotaci je možné poskytnout ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a do výtahu nebo 800 tis. Kč na výstavbu osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu. Tento dotační program považuji za velmi důležitý, protože reaguje na stárnutí populace a na zhoršující se mobilitu seniorů či dalších osob a přispívá k tomu, že mohou setrvat ve svém přirozeném prostředí, kde jsou zvyklí a mají zde vytvořené sociální vazby a to je, jak již bylo řečeno, přáním většiny seniorů.