ANO Pardubický kraj – programové desatero

Zdravotnictví

Naší vizí je v  každém okrese udržet funkční nemocnici se základními obory, ale zároveň v krajské nemocnici v Pardubicích zajistit špičkové specializované obory, které v kraji nesmí chybět, aby pacienti nemuseli za odborným vyšetřením přes půl republiky. Ruku v ruce s tím jde i dostatek kvalitních lékařů a ochotných sester, kteří zůstávají v kraji a neutíkají do zahraničí. Budeme hledat každou korunu, jak je dobře zaplatit, podpořit a nabídnout vizi. Zdravotnictví musí být transparentní a efektivní veřejnou službou pro pacienta, kterému nabídneme pomoc tak, aby se včas a bez zbytečných přesunů mezi jednotlivými poskytovateli, bez zbytečných duplicit a opakovaných stejných vyšetření, dostal k té správné a efektivní léčbě.

Podpoříme systematickou motivovanost pro praktické lékaře, aby nezanikaly ordinace praktických, dětských, zubních a specializovaných lékařů v menších městech a obcích.

Na centrální úrovni budeme prosazovat vyšší náhrady od pojišťoven pro zdravotnická zařízení v našem kraji.

Podpoříme zájem studentů o studium zdravotních oborů formou seminářů a setkání s lékaři z regionu na středních školách.

 

Dostupnější bydlení

Budeme maximálně podporovat zásadní zrychlení stavebního řízení, aby se co nejvíce zjednodušilo a zkrátilo.

Výstavba bytů pro mladé rodiny je naší prioritou a musí nabrat rychlostní obrátky.

Budeme hledat cestu jak zastavit skupování bytů spekulanty a finančními skupinami

Nastavíme přísná pravidla pro Airbnb, aby neblokovali možnosti bydlení pro rodiny a netvořili nekalou konkurenci řádným ubytovacím zařízením.

 

Rozvoj regionálního středního a učňovského školství

Všichni čím dál tím více pociťujeme nedostatek kvalitních řemeslníků a odborných technických pracovníků. Podpoříme maximální rozvoj odborného středního a učňovského školství v kraji.

Budeme nápomocni při propojování škol se zaměstnavateli, aby žáci získávali co nejlepší praktickou výuku a zkušenosti a zaměstnavatelé měli možnost vychovat si nové kvalitní zaměstnance.

Podporujeme návrat praktických výuk na základní školy. Je třeba dát dětem prostor naučit se základní zručnosti s běžným nářadím používaným v domácnosti, na zahradě a při jednoduchých ručních pracích.

 

Doprava

Absolutní prioritou je pro nás dostavba dálnice D35. Její první dva úseky jsme dovedli k zahájení stavby, další úseky jsou v přípravách a začne se brzy stavět.

Pardubice, Chrudim, Svitavy, Žamberk – to jsou města, kterým ŘSD už roky slibuje obchvaty a která je stále nemají. Chrudim se již části obchvatu dočkala, Pardubice jsou již před zahájením stavby severovýchodního obchvatu. I další úseky obchvatů větších měst patří na seznam našich priorit.

Víme, kde a jak zajistit finance na opravu silnic II. a III. třídy a místních komunikací, budeme konstruktivně jednat s krajskou samosprávou a vyvíjet tlak na jejich opravy.

Pomůžeme starostům s územním plánováním a výkupem pozemků.

 

Sociální služby

Stáří nebo obtížná životní situace nesmí být pro občany hrozbou! Stát musí pomáhat, ale nesmí připustit, aby jeho "pomocná ruka" byla chapadlem, které člověka drží v pasivní závislé roli.

Proto prosadíme transparentnost a předvídatelnost růstu důchodů, včetně důchodů invalidních.   I nadále počítáme s pravidelnými valorizacemi navázanými na ceny spotřebního koše důchodců a růst průměrné mzdy. Nepřipustíme využívání prostředků vybraných na důchodovém pojistném k jinému účelu. Nepřipustíme, aby vzorec pro valorizaci důchodů byl měněn v neprospěch důchodců, včetně příjemců důchodů invalidních.
Chceme také prosadit opatření, která zabrání nezaslouženě nízkým důchodům lidí, kteří pečovali o děti nebo jiné závislé členy rodiny.

 

Životní prostředí

Zásadní pro budoucnost nás i našich dětí je dobré životní prostředí. Podporujeme další dotační programy pro projekty návratu vodních prvků do krajiny, výstavbu rybníčků, tůní a poldrů, remízků a přirozených předělů krajiny.

Podpoříme efektivní využívání dešťové vody u rodinných domků a postavíme se za povinnost zpracovávání dešťové vody u průmyslových a komerčních staveb.

Budeme podporovat zákaz výstavby na orných a hospodářských pozemcích, budeme vyžadovat revitalizace brownfieldů a využívání neobydlených staveb.

Podpoříme pestré hospodářství a udržitelné zemědělství. Návrat ke kořenům hospodaření s půdou je nezbytné.

 

Podpora malého a středního podnikání

Malé a střední podniky jsou významnou součástí naší domácí ekonomiky. Blízkost k Německu a Rakousku, kde firmy z Pardubického kraje hrají významnou roli především v automobilovém průmyslu, jen posiluje význam těchto společností v České republice.

Není naším cílem zvýhodňovat jednu skupinu ekonomických subjektů na úkor jiných skupin, ale najít rovnováhu v přístupu a posílit tak stabilitu založenou na diversifikaci hospodářství. Hlavním problémem malého a středního podnikání totiž není přímá finanční zátěž, ale komplikovanost vztahu se státem, zejména s ohledem na čas strávený nezbytnou administrativou, opakovaným zasíláním všech údajů, nekoordinovanou podporou, nepřehledným a časově náročným systémem odvodů nebo nekompetentními kontrolami.

Budeme prosazovat zavedení veškeré agendy na jedno místo, sjednotíme datum účinnosti (například vždy k 1.1. nového roku), budeme chtít, aby zákonné lhůty musela dodržovat i státní správa a její úředníci a neprodleně zahájíme eliminaci množství formulářů pro různé odvody a poplatky.

 

Vysokorychlostní internet – posun našeho kraje do 21. století

Základním předpokladem nejen pro využití služeb eGovernmentu, je kvalitní a dostupné připojení k Internetu, a to i ve venkovských oblastech našeho kraje. Cílem není jen umožnění přístupu občanů k moderním digitálním službám, informacím a znalostem, ale také podpora konkurenceschopnosti našich podniků a investic do nových technologií.

Víte, že Česká republika získala v programovém období 2014-2020 ze strukturálních fondů EU 14 miliard korun na rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu v oblastech bez stávajícího pokrytí? Využití těchto prostředků ale už několik let provázejí zpoždění způsobená kompetenčními spory, špatnou komunikací státních úřadů s odbornou veřejností a nekvalitní přípravou podkladů. Chceme proto odstranit zbývající překážky na straně postupu úřadů i legislativy a projekt v nejkratším možném čase rozjet.

 

Digitalizace státních agend

Co nejméně cest na úřady, oběh dat z úřadu na úřad on-line, bez nutnosti osobní přítomnosti v kancelářích. Budeme pracovat na tom, aby úřady spolupracovali a občan nemusel svá data stále dokola opakovat při desítkách úkonů.

 

Bezpečnost na silnicích

Zvyšující se nehodovost a nebezpečnost českých silnic se musí zastavit. Budeme podporovat zavedení řidičského průkazu na zkoušku. Mladý řidič musí být řádně prakticky zaučen než vyrazí do provozu sám. Ideální řešení by bylo prvních 1000km s dospělým doprovodem.